Пенсионно осигуряване

Допълнително пенсионно осигуряване в България - най-изгодните на продукти на пазара, прелагани от Лекс Инс!

ДПО с лични вноски

ДПО с лични вноски

Изпрати запитване
Разгледай

ДПО с лични вноски

Изпрати запитване
ДПО за сметка на работодател

ДПО за сметка на работодател

Изпрати запитване
Разгледай

ДПО за сметка на работодател

Изпрати запитване
ДЗПО в универсален пенсионен фонд

ДЗПО в универсален пенсионен фонд

Изпрати запитване
Разгледай

ДЗПО в универсален пенсионен фонд

Изпрати запитване
ДЗПО в професионален пенсионен фонд

ДЗПО в професионален пенсионен фонд

Изпрати запитване
Разгледай

ДЗПО в професионален пенсионен фонд

Изпрати запитване

Пенсионното осигуряване е свързано с потребността от средства, с които да се поддържа определен жизнен стандарт след пенсиониране и основен фактор е възрастта. В нашата пенсионна система са заложени два модела на Пенсионно осигуряване - разходопокривен и  капиталовопокривен.

По отношение на Пенсионното осигуряване основният елемент е възрастта за пенсиониране, която при мъжете е 65 години, а при жените 63 години. В сила от 31.12.2011 г. стажът се увеличава от първият ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. 

РАЗХОДОПОКРИВЕН МОДЕЛ при държавното обществено осигуряване (ДОО), което е форма на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход. Основният източник на осигурителното право е Кодексът на Социално Осигуряване (КСО), а осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за съответните фондове на ДОО в зависимост от социалните рискове, за които са осигурени лицата по КСО.         

Полагането на труд е основополагащо за ДОО. Упражняването на конкретна трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от ДОО социални рискове и осигуряването е във:

- фонд "Общо заболяване и майчинство" за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;

- фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

- фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

- фонд "Трудова злополука и професионална болест" за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;

- фонд "Безработица" за безработица.

КАПИТАЛОВОПОКРИВНИЯТ МОДЕЛ на Пенсионно осигуряване при:

1. допълнително задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт, даващо право на втора допълнителна пенсия на родените след 21.12.1959 г и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условия на първа и втора категория труд.  Този тип пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. 

2. допълнително доброволно пенсионно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, даващи право на парично обезщетение за безработица и право на изплащане на средства за обучение при заявена потребност от осигуреното лице или от осигурителя. Доброволното пенсионно осигуряване може да се извършва за сметка на работодател и/или за сметка на осигурено лице.

Този тип осигуряване се осъществява във фондове, управлявани от лицензирани осигурителни дружества за безработица и/или професионална квалификация като осигурителните вноски постъпват по индивидуални партиди на осигурените във фонда лица.

Водещите принципи при Доброволно пенсионно осигуряване са свързани с доброволно участие на лицата, юридическа самостоятелност на осигурителното дружество и фондове, прозрачност, разделност и изключителност на дейността, разрешителен режим и държавно регулиране, периодична отчетност и разкриване на информация, капиталовопокривност на базата на предварително определени осигурителни вноски.

Според Българското законодателството има следните видове пенсии:

1. пенсия за осигурителен стаж и възраст;
2. пенсия за инвалидност;
3. наследствена пенсия;
4. пенсия, несвързана с трудова дейност.

Основните принципи на Пенсионно осигуряване се свеждат до:

1. задължителност и всеобщност на осигуряването;
2. солидарност на осигурените лица;
3. равнопоставеност на осигурените лица;
4. социален диалог при управлението на осигурителната система.

Като част от продуктовото фолио на "Лекс Инс" ООД, Пенсионното осигуряване включва:

- Допълнително пенсионно осигуряване с лични вноски;
- Допълнително пенсионно осигуряване за сметка на работодател;
- Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд;
- Допълнително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд

Застрахователни компании