Обща гражданска отговорност

Обща гражданска отговорност

Изпрати запитване
Разгледай

Обща гражданска отговорност

Изпрати запитване
Отговорност на работодателя

Отговорност на работодателя

Изпрати запитване
Разгледай

Отговорност на работодателя

Изпрати запитване
Отговорност на изделието

Отговорност на изделието

Изпрати запитване
Разгледай

Отговорност на изделието

Изпрати запитване
Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Изпрати запитване
Разгледай

Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Изпрати запитване
Отговорност на превозвача

Отговорност на превозвача

Изпрати запитване
Разгледай

Отговорност на превозвача

Изпрати запитване
Отговорност на спедитора

Отговорност на спедитора

Изпрати запитване
Разгледай

Отговорност на спедитора

Изпрати запитване
Гражданска отговорност на лицата, ползващи огнестрелно оръжие

Гражданска отговорност на лицата, ползващи огнестрелно оръжие

Изпрати запитване
Разгледай

Гражданска отговорност на лицата, ползващи огнестрелно оръжие

Изпрати запитване
Професионална отговорност

Професионална отговорност

Изпрати запитване
Разгледай

Професионална отговорност

Изпрати запитване

Всички знаем, че сигурността и спокойствието са основен приоритет, а личната отговорност е в основата. Застраховане на отговорности е важна част от Застрахователния пакет на всеки застрахователен брокер.

Невъзможно е да контролираме случайността, но пък можем да бъдем спокойни ако има кой да ни помогне в трудни ситуации. Безспорно, застраховката е разумен начин на живот. А кой всъщност е отговорен затова, че сме пострадали поради лекарска грешка или рано планираната ни лятна почивка е била отменена заради неплатежоспособност на туристическата агенция, организирала пътуването ни?

 

 

 

Застраховане на отговорности е специална категория, която включва различни застраховки както за физически така и за юридически лица, които при осъществяване на своите професионални задължения могат да причинят материални и нематериални вреди на трети лица. Обект на застраховане са имуществените интереси на застрахования, свързани с отговорността за вреди, причинени на трети лица поради грешка или пропуск, допуснати при изпълнение на практикуваната основна професия.

Според закона, всички професионалисти, чиято работа може да доведе до сериозен риск за околните, са длъжни да сключат застрахователна полица, чрез която да покрият евентуални вреди и щети към трети лица. Това са лекари, медицински персонал, адвокати, туроператори, хотелиери, нотариуси, регистрирани одитори, охранители боравещи с огнестрелно оръжие, строители, застрахователни брокери, железопътни и авиокомпании и др., като лимита на отговорност по застрахователната полица се договаря между страните.

Застраховането на отговорности има задължителен характер, когато се основава на държавни нормативни актове, пораждащи задължение за сключването на застраховката отговорност. Позната на всички е задължителната застраховка Гражданска отговорност, покриваща отговорността на застрахованото лице във връзка с притежаването и ползването на МПС.

Застраховките, които формират категорията Застраховане на отговорности са следните:

Застраховка Обща гражданска отговорност, която се отнася за юридическо лице и неговите работници и служители, доколкото същите са изпълнявали служебните си ангажименти. Тази застраховка на отговорности е от голямо значение за минимизирането на евентуални загуби и разходи във връзка с договори и искове на служители, партньори и клиенти.

Застраховка Отговорност на работодателят касае отговорността на работодателят за вреди, причинени на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на служебните им задължения по трудов договор.

Застраховка отговорност на изделието защитава производителите или търговците от претенции на потребителите по отношение на произведените или продадените от изделия.

Застраховка отговорност на хотелиера и ресторантьора за вреди, които застрахованото лице е нанесло на трети лица в собствен или нает туристически обект при осъществяване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност.

Застраховка отговорност на превозвача покрива отговорността на превозвача при повреда, унищожение или загуба на превозвания товар по време на превоза по шосе, със собствени и/или наети превозни средства.

Застраховка отговорност на спедитора осигурява защита на имуществените интереси на застрахованото лице, свързани със задължението му да възстанови щети на юридически или физически лица, настъпили при изпълнение на задълженията му по договор за спедиция на товари в съответствие с международните конвенции, местното законодателство, ОСУ и Общите складови условия (ОСкУ), одобрени от НСБС и/или условия на други договори и споразумения.

Застраховка гражданска отговорност на лицата, ползващи огнестрелно оръжие съгласно изискванията на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите - чл. 14, ал. 5 и 6 /ДВ. брой 99 от 22.10.2002 г.

Застраховка професионална отговорност на лекари и медицински персонал,  адвокати и нотариуси, строители, проектанти, архитекти, инженери, експерт счетоводители и одитори, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокер.

Застрахователни компании