Застрахователи

AIG EUROPE LIMITED

AIG EUROPE LIMITEDAIG EUROPE LIMITED Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ, ЧАСТ ОТ ГРУПАТА НА AIG (American International Group) - водещ световен американски застраховател, обслужващ 88 млн. клиенти в повече от 130 държави по света. До скоро AIG Europe Limited беше известно като Chartis Europe Limited. След извършването на задълбочен анализ на дългосрочните възможности за бизнес растеж в България компанията реши от 2014 г. да продължи да развива корпоративното застраховане, но не и застраховането на индивидуални клиенти.

 

Какво предлагат?

AIG EUROPE LIMITED ПРЕДЛАГА НЯКОЛКО ВИДА ОСНОВНИ  ЗАСТРАХОВКИ на корпоративни клиенти: групова застраховка злополука, транспортни застраховки, застраховка отговорности, финансови застраховки и застраховка на имущество. Въпреки че не работи с индивидуални клиенти, AIG Europe Limited продължава да обслужва международните индивидуални програми „Пътуване в чужбина” на AIG. AIG Europe Limited (клон България) има дългогодишен опит в предоставянето на застрахователни решения, отговарящи на най-добрите международни застрахователни практики.
Акциите на AIG Group се търгуват на Ню Йоркската фондова борса и на борсите в Лондон, Цюрих, Париж и Токио.

 

ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД е сред най-динамично и успешно развиващите се компании на българския животозастрахователен пазар. Компанията се стреми да осигури на своите клиенти адекватни животозастрахователни решения, които да гарантират спокойствие, застрахователна защита и финансова подкрепа в дългосрочен план.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД 

има изградени партньорски отношения с най-голям брой банки на пазара, най-големите икономически структури, както и с водещите местни и чуждестранни застрахователни брокери, които оперират на територията на страната. През годините Дружеството се развива устойчиво с възходящи темпове и се утвърждава като един от лидерите, заемайки място сред водещите животозастрахователни компании на пазара. 

 

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД 

оперира на българския пазар чрез развита мрежа от  агенции в по-големите градове на страната и застрахователни консултанти, специално обучени и сертифицирани по стандартите на компанията.

Алианц България Холдинг АД

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЪЩЕРНА КОМПАНИЯ на Allianz AG, световен застрахователен концерн със седалище в Мюнхен (Германия). Концернът и неговите дъщерни компании работят в над 70 страни по всички континенти под името Allianz Group. Компанията Алианц България холдинг АД има офиси в цялата страна и притежава лиценз за пълната гама от застрахователни продукти, предлагани на пазара – в сферата на животозастраховането, автомобилното и имущественото застраховане. 

 

Какво предлагат?
На българския пазар Allianz AG се утвърждава, след като през 1998 г. закупува 51% от акциите на застрахователно дружество „България холдинг“ и става собственик на новооснованата компания Алианц България холдинг АД със седалище София. Алианц България холдинг се състои от седем дружества и предлага услуги в застрахователния, осигурителния и банковия сектор. В сферата на застрахователния бранш функционират три дружества на Алианц България: ЗАД Алианц България, ЗАД Енергия и ЗАД Алианц България Живот. Лоялен, коректен и точен партньор на индивидуални и корпоративни клиенти.

ЗАД АРМЕЕЦ

Кои са те?
ЗАД АРМЕЕЦ Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ, позната, утвърдена и доказана марка на българския пазар, с офиси в цялата страна. Предлага пълна гама от застрахователни услуги – в сферата на животозастраховането, автомобилното и имущественото застраховане, като гарантира професионализъм, точност и коректност в работата с клиенти и партньори.
 
Какво предлагат?
През годините ЗАД Армеец се стреми да се развива с изпреварващи пазара темпове, като запазва диверсификацията на портфейла си и поддържа финансовата стабилност на компанията. В осъществяването на своята дейност ЗАД Армеец последователно и целенасочено доказва основните принципи в работата си: честност и почтеност (спазване на законовите и етичните норми при изпълнение на задълженията); компетентност и професионализъм (високо качество на обслужване, предоставено от добре обучени, всеотдайни и мотивирани служители); иновация и ефективност (бързо и успешно идентифициране и удовлетворяване на потребностите на клиентите).

През 2012 г. ЗАД Армеец заема първо място на общозастрахователния пазар в България с пазарен дял 12,8 %. През 2013 г. ЗАД Армеец е обявен за застраховател с най-добри продукти в автомобилното застраховане в конкурса „Застраховател на годината“.

ЗД БУЛ ИНС АД

ЗД БУЛ ИНС АД Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ с генерални агенции и офиси в цялата страна. Предлага богата гама от застрахователни продукти в сферата на животозастраховането, автомобилното и имущественото застраховане. Стабилността на компанията е доказана през годините от положителния финансов резултат.

 

Какво предлагат?
ЗД Бул инс АД води политика, чиято цел е насочена към това компанията да е сред водещите застрахователи на българския пазар в общото застраховане. ЗД Бул инс АД е организирало презастрахователната си политика в програма, съответстваща на стратегическите цели за развитие на компанията. Всички презастрахователни договори на дружеството са пласирани на Лондонския презастрахователен пазар при първокласни презастрахователни компании с дългосрочен кредитен рейтинг минимум „А-“ съгласно класификациите на световните рейтингови агенции. Дружеството е договорило оптимални презастрахователни покрития по основните си линии на бизнес.
В работата си компанията е доказала коректност, точност и лоялност към клиенти и партньори. ЗД Бул инс АД поема отговорност за действията и резултатите си казвайки истината, представяйки я обективно по подходящ и доброжелателен начин, спазвайки поверителността на информацията, законите, предписанията и добрите бизнес практики.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ с офиси в цялата страна. Предлага пълна гама от застрахователни продукти в сферата на животозастраховането, автомобилното и имущественото застраховане. „Булстрад“ е търговска марка с 50 годишна история, наложила се като символ на доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар.

Какво предлагат?
Предлага над 100 вида застраховки, предназначени за индивидуални и корпоративни клиенти, които са адекватни и конкурентни в новата пазарна среда при свободното предлагане на стоки и услуги.
От април 2007 г. мажоритарен акционер на дружеството е „Виена иншурънс груп“, компания с над 180-годишна история в областта на застраховането.

Финансовата стабилност на ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп е гарантирана от закупените презастрахователни покрития по основните видове застраховки. Техни партньори са чуждестранни презастрахователи, които са водещи на международния пазар и имат висок кредитен рейтинг като SCOR Reassurance, Swiss Re, Hannover Re, Lloyd's Underwriters и др.
През годините ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп разширява клоновата си мрежа в страната, чрез която предлага богато разнообразие на застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации.

ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ EАД

ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ EАД е застрахователна компания част от Generali PPF Holding B.V. (GPH), която оперира в 10 страни в Централна и Източна Европа – в България, Хърватия, Чехия, Черна гора, Полша, Румъния, Унгария, Сърбия, Словакия и Словения. На местно ниво функционира посредством свои дъщерни компании: Дженерали Застраховане АД - практикуваща Общо застраховане и Дженерали Животозастраховане.

Какво предлага?
В компанията работят 77 000 сътрудника, които обслужват 65 милиона клиенти. В България Денерали е предпочитан партньор както за индивидуални клиенти, малки и средник предприятия и корпоративни клиенти. Компания Дженерали България развива своята дейност посредством 80 генерални представителства офиси.

ДЗИ - Общо Застраховане ЕАД

ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. От 2007 г. насам ДЗИ получава подкрепа и на международно ниво, след като стана част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Фокусира се върху своите основни пазари в Белгия и някои страни от Централна и Източна Европа (Чехия, Словакия, България и Унгария).

Какво предлагат?
КВС е интегрирана банково-застрахователна група с разнообразие от канали, която е насочена главно към клиенти физически лица, местни средно големи корпоративни фирми. Предлагат пълна гама продукти в направления общо застраховане и животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. ДЗИ е носител на най-високото отличие в бранша - „Застраховател на годината“ в Общо застраховане – през последните 4 години. Също така дружеството е отличено и за „Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения” в общото застраховане.
ДЗИ е компания, която е изключително стабилна – според официалните данни дружеството е с най-високи технически резерви на застрахователния пазар у нас.

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ, правоприемник на създаденото на 13.05.2005 г. Застрахователно дружество „ДСК Гаранция“ АД. През 2008 г. международната застрахователна и банкова група „Групама“ АД – Франция, придобива двете застрахователни дружества „ДСК Гаранция“ и става техен едноличен собственик. През 2009 г. те са преименувани официално на „Групама застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Какво предлагат?
Двете застрахователни компании са ексклузивни партньори на „Банка ДСК“ по силата на дългосрочно споразумение в областта на банково застрахователните продукти. Компанията предлага богат набор от продукти в сферата на животозастраховането, автомобилното и имущественото застраховане.
През 2011 г. Групама Животозастраховане ЕАД е носител на наградата „Най-добър комбиниран финансов продукт“ за своя продукт застраховка „Живот“, свързана със структуриран бонд, за общата кампания с „Банка ДСК“ за комбинирана продажба с депозит.
През 2014 г. двете компании на „Групама“ в България стартират откриването на нови търговски офиси в 9 от най-големите градове в страната. Лоялен, търсен и надежден партньор на застрахователния пазар у нас.

ЕВРОИНС

ЗД „ЕВРОИНС“ АД Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ, в която основен акционер е „Еврохолд България“ АД чрез „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ). ЕИГ е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на „Еврохолд България“ АД в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове.

Какво предлагат?
ЗД “ЕВРОИНС“АД ПРЕДЛАГА ПАКЕТНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите. Портфейлът на компанията обхваща над 63 броя застрахователни продукти, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.
ЗД „ЕВРОИНС“ АД има представителства в над 87 града и работи с над 4000 служители, брокери и застрахователни агенти.
През 2014 г. компанията е определена за „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество” за 2013 г.
През 2007 г. ЕВРОИНС е определена за „Дружество с най-добро корпоративно управление” от Асоциацията на инвеститорите. През декември 2009 г. ЗД „Евроинс“ АД бе обявено за „Застраховател на 2009 г.“ на традиционна церемония „Автомобил на годината“.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЗК ЛЕВ ИНС АД Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ, утвърдена на българския пазар. ЗК „Лев инс” АД е спечелила доверието и подкрепата на големите световни презастрахователи и поддържа презастрахователни програми с голям капацитет по основните линии на бизнес. Основни презастрахователи, с които работи компанията, са Swiss Re, Lloyds, Aspen Re, Sirius, Scor и др.

Какво предлагат?
ДРУЖЕСТВОТО Е ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВА ГРУПА, РАБОТЕЩА В ОБЛАСТТА НА ОБЩОТО ЗАСТРАХОВАНЕ, животозастраховане, допълнително пенсионно осигуряване и здравно застраховане. През последните няколко години ЗК Лев инс АД е сред пазарните лидери в автомобилното застраховане, което съставлява най-големия дял от портфейлите на общозастрахователните компании в България. ЗК Лев инс АД е дружеството с най-големи застрахователни резерви. Същите са заделени в съответствие с всички законови изисквания и са контролирани от Комисията за финансов надзор на Р. България. За 2013 г. ЗК Лев инс АД е на първо място по основния показател - пазарен дял. Компанията държи 13,4 % от българския застрахователен пазар по пряко застраховане. През 2013 г. ЗК Лев инс АД спечели приза „Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения”.

ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ Е ЛИЦЕНЗИРАНА АСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ, която постепенно увеличава присъствието си на пазара в България. От 1999 година дружеството започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места. Днес ЗАД ОЗК - Застраховане АД разполага с над 50 удобни офиса в 41 населени места. Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.

Какво предлагат?
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА БОГАТ НАБОР от застрахователни услуги, като философията й на работа е индивидуален подход към всеки клиент и осигуряване на професионална консултация. ЗАД ОЗК Застраховане АД разширява пазарния си дял в няколко основни вида застрахователни продукти: застраховки на МПС, застраховки на имущество, застраховки на земеделска продукция и животни, обща гражданска отговорност, професионална отговорност, застраховки злополука, застраховка помощ при пътуване, застраховка карго, застраховка отговорност на превозвача, застраховка разни финансови загуби.
 

ЗК УНИКА БЪЛГАРИЯ

ЗК УНИКА БЪЛГАРИЯ Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ, ЧАСТ ОТ АВСТРИЙСКАТА ЗК „Уника иншурънс груп“, водеща европейска застрахователна компания. ЗК „Уника“ обслужва над 9,3 милиона клиенти с повече от 16,5 милиона застрахователни договори в 19 европейски страни. ЗК „Уника“ е представена в 15 страни от региона на Централна и Източна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Унгария, Украйна, Хърватска, Черна Гора и Чешката Република.

Какво предлагат?
ЗК „УНИКА БЪЛГАРИЯ“ ИМА ДВЕ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ У НАС - „Уника“ АД и „Уника Живот“ АД. За 2013 г. общата годишна сума на брутните премии на ЗК "Уника" АД и ЗК "Уника Живот" АД възлиза на 109,8 млн. лева. Само през 2013 година са сключени близо 385 000 застрахователни договори.
„Уника“АД предлага за частни клиенти застраховките живот, дом и имущество, автомобилни застраховки, застраховка злополука, пътуване и туризъм, застраховка здраве, застраховка плавателни съдове за развлечение, застраховка отговорности. С „Уника“ корпоративните клиенти могат да се застраховат за здраве, имущество, злополука, автомобили, технически, живот, транспорт, пътуване и туризъм, селскостопански застраховки, застраховки отговорности и специални застраховки.

МОНДИАЛ АСИСТAНС

АВП П&С С.А. оперираща в България под търговската марка МОНДИАЛ АСИСТAНС, е водеща международна компания, част от Алианц груп. Специализирани сме в областта на туристическото застраховане-застраховки „помощ при пътуване“, „отмяна на пътуване“, „мултитрип“, „автоасистанс“ и др.
В своята над 66-годишна практика винаги сме се стремили да предлагаме висококачествен продукт на разумна цена и да изградим мрежа от лоялни партньори и доволни клиенти.
С над 13 000 служители в 34 държави и повече от 400 000 партньори в световен мащаб, Мондиал Асистанс стъпва на българския пазар с амбицията да се утвърди като водещ доставчик на туристически застраховки. Залагаме на B2B модела, а основните ни партьори са  туроператори, туристически агенции, застрахователни брокери, авиопревозвачи, онлайн резервационни системи и т.н. Част от нашите предимства са: високо ниво на застрахователно покритие, широк спектър от покрити рискове, липса на възрастови ограничения или завишаване на премиите на хора в напреднала възраст, предоставяне на услуги без самоучастие, 24-часова централа за спешна помощ с обслужване на български език, собствена асистираща компания. Залагаме на дългосрочното партньорство и прозрачните взаимоотношения, за да изградим стабилна основа и да работим за добри резултати.

Застрахователна компания България Иншурънс АД

Застрахователна компания България Иншурънс АД оперира на българския пазар от 2004 година и е един от лидерите в областта на здравното застраховане в България, с близо 22% пазарен дял.  Дружеството е специализирано в предоставянето най-вече на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

България Иншурънс е едно от най-динамично развиващите се застрахователи на пазара и затвърждава позициите си чрез предлагане на иновативни решения в областта на общото застраховане, високо качество на услугите, партньорска мрежа от над 520 лечебни заведения, програми за подпомагане на служители, предоставени по линия на AXA ICAS International – специализирана компания в групата на AXA.
 
През 2015 година стартира и Онлайн платформата за продажба на застраховки: Помощ при пътуване, Имуществена и Туристическа застраховка. За удобство на клиентите в „движение“ дружество лансира и Мобилно приложение с вградена дигитална здравна карта и възможност на потребители да закупят застраховка по всяко време, от всяко място, бързо и лесно.

През 2016 България Иншурънс разшири своето портфолио с нов международен здравен продукт «Здраве без граници»,  разработен в партньорство с английската компания AXA PPP International, част от глобалната АХA Group, и презастраховател по договора. Международни здравни планове „Здраве без граници“ са адаптирани за нуждите на българския пазар и предоставят възможности за висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят.

Застрахователно дружество "Съгласие" АД

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД е основано през 2007г., стартирайки дейността си като здравно-осигурителна компания, извършваща дейност по доброволно здравно осигуряване.

От 2013г. дружеството е лицензиран застраховател в сферата на общото застраховане, като основната дейност на компанията е съсредоточена в предлагането на Здравна застраховка.

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД е с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от 5 членен Съвет на директорите.

Мисията на Застрахователно дружество “Съгласие” АД е да осигурява качествена грижа за здравето като предлага избор от разнообразни застрахователни планове, бърз достъп до широка мрежа от лечебни заведения в страната, непрекъснатост на грижите чрез координацията между услугите и налагане на високи стандарти в осигуряването на здравна застрахователна закрила с познание, подкрепа и разбиране.

Актуално

Застраховки за украински граждани

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС ООД ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ ЗА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ: 1.  За автомобили с украинска регистрация , намиращи се вече на територият...

Прочети още

Застраховка Отмяна на пътуване

Ситуацията е динамична, плановете се променят. Как да се възстановят разходите ви за планирано пътуване, което се отменя? Има начин, независимо дали причината е Covid-19, непон...

Прочети още

Кой може да ни помогне при възникнал казус по застраховка „Гражданска отговорност“?

Кой може да ни помогне при възникнал казус по застраховка „Гражданска отговорност“? Застраховката „Гражданска отговорност“ е като въздушната възг...

Прочети още

Застрахователни компании