Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Информация по чл. 325 КЗ

Информация по чл. 325 КЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 КЗ

„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС” ООД, ЕИК: 148132361, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Мария Луиза 21А е застрахователен брокер, вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор, което можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” № 16 или чрез интернет страницата й www.fsc.bg. 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС” ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател и предприятие-майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС” ООД. 

В случай че имате оплаквания от предоставяната от „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС” ООД  услуга или по друга причина желаете да подадете жалба, моля направете го писмено на адрес  гр. Варна, бул. Мария Луиза 21А или на електронна поща на адрес: office@lexins.bg като задължително посочите име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок от 15 дни от получаването на жалбата ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес.

Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков №4А. тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg

„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС” ООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

Като застрахователен брокер „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС” ООД  извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества. 

"ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС" ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховане. 

"ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС" ООД  може да извършва застрахователно посредничество за:  ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД, ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЗД „БУЛ ИНС“ АД, ЗК „УНИКА“ АД, „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД, „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД, „ЗД СЪГЛАСИЕ“ АД, "АВП П&C C. А., клон България" КЧТ, ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“ АД, ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, „ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД, „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД.

За инвестиционните застрахователни продукти не предоставя на ползвателя на застрахователни услуги периодична оценка за подходящ продукт по отношение на препоръчания продукт.

Естеството на възнаграждението, което „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС” ООД получава за оказване на посредническите си услуги е комисионна, включена в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.