Зелена карта

Зелена карта

Какво представлява Зелена карта?

"ЗЕЛЕНА КАРТА" не е вид застраховка, а МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ, който доказва, наличието на валидна автомобилна застраховка "Гражданска отговорност".

Кога е необходима Зелена карта?

СЕРТИФИКАТ "ЗЕЛЕНА КАРТА" Е НЕОБХОДИМ при преминаване на МПС през територията на държави, които са извън Европейското икономическо пространство и не са страни по Многостранен гаранционен договор между националните бюра, а именно: Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Република Македония, Израел, Иран, Черна гора, Мароко, Русия, Молдова, Тунис, Турция и Украйна. В тези случаи сертификат "Зелена карта" се издава от застрахователя срещу заплащане на допълнителна премия.

Ако Ви предстои да напуснете територията на Република България, трябва да бъдете на ясно, че законът изисква задължително да имате валидна "Зелена карта".

При проверка от пътна полиция на съответната държава следва да се представи доказателство за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Като такова доказателство се приема сертификатът "Зелена карта", който е международно утвърден образец, познат във всички европейски държави.

Според Законът за движение по пътищата, чл. 100. (1) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи при напускане на територията на страната - валиден международен сертификат за "Гражданска отговорност" на автомобилистите за чужбина - "Зелена карта".  В допълнение на това, Кодекът за застраховането, Чл. 486. (1) Контрол за наличието на сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите като част от държавния граничен контрол се извършва по отношение на органите на Главна дирекция "Гранична полиция" не допускат излизането на моторни превозни средства от територията на Република България без доказателства за сключена и действаща задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Удостоверенията за наличие на валидна гражданска отговорност са стикера и зелената карта.

Какъв е регламента, който важи за страните от Европейския Съюз?

 

 

 

ПРИ ПЪТУВАНЕ НА МПС С БЪЛГАРСКА РЕГИСТРАЦИЯ в страните от Европейския Съюз е достатъчно наличието на сключена застраховка "Гражданска отговорност". Не се изисква наличие на сертификат "Зелена карта". Предпоставка за свободното придвижване е единствено наличието на регистрационен номер на МПС по образец, валиден за държавите-членки на Европейския Съюз.

Какво покрива Зелената карта?

"ЗЕЛЕНА КАРТА" е автомобилно застраховане, което покрива ОТГОВОРНОСТТА НА ВОДАЧА на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Покритията по полицата отговорност на застрахованите лица се определят съгласно закона на съответната държава, на територията на която са причинени вредите. Покритието може да се предостави едновременно със сключване на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или по време на действието й. Във втория случай покритието за трети държави се предоставя с добавък към сключената застраховка.

Застрахователни компании